TIỂU HỌC DUYÊN HÀ - THẮP SÁNG ƯỚC MƠ

Thursday, 05/08/2021 - 08:21|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của TRƯỜNG TH DUYÊN HÀ

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2020 - 2021

UBND HUYỆN THANH TRÌ

TRƯỜNG TH.DUYÊN HÀ

 

 

Số: 46/KH- THDH

                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                     Độc lập -Tự do - hạnh phúc

 

 

 Duyên Hà, ngày 11 tháng 06 năm 2020

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2020 - 2021

 

Căn cứ Điều lệ trường học: Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 14/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT); Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/01/2014 của Bộ GDĐT; Điều lệ trường trung học cơ sở (THCS), trường trung học phổ thông (THPT) và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GDĐT;

Căn cứ Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở GDĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ các văn bản hợp nhất của Bộ GDĐT: Số 20/VBHN-BGDĐT ngày 30/5/2014 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường THPT chuyên; số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 về việc ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT;

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại các văn bản: Công văn số 531/UBND-KGVX ngày 18/02/2020về công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 THPT năm học 2020-2021; Quyết định số 1520/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4, khoản 5 và khoản 7 Điều 1 Quyết định số 3951/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2019-2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Căn cứ Công văn số 1363/SGDĐT-QLT ngày 06/5/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2020 - 2021;

Căn cứ Quyết định số 3580/QĐ-UBND ngày 10/6/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì về việc thành lập Ban Chỉ đạo tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 huyện Thanh Trì năm học 2020-202; Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 10/6/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì về việc tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2020-2021 trên địa bàn huyện Thanh Trì;

Căn cứ quy chế tuyển sinh, đối tượng tuyển sinh, điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường và tình hình thực tế địa phương để thực hiện tốt công tác tuyển sinh học sinh lớp 1 năm học 2020- 2021

Trường Tiểu học Duyên Hà xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2020 - 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU                    

1. Mục đích

- Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh (HS) và cha mẹ HS; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập trẻ mẫu giáo 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở. 

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm: Tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vât chất cho các trường học, giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh/lớp. Tăng số học sinh được học 2 buổi/ngày.

2. Yêu cầu

-  Điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn, phân tuyến và giao chỉ tiêu hợp lý, đảm bảo đủ chỗ học cho HS, tránh tình trạng quá tải ở một số trường. Thực hiện công khai Kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo năm rõ: Tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

- Nhà trường không vận động, quyên góp và thu các khoản ngoài quy định khi tuyển sinh

- Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực tiếp, thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm cuối cùng.

II. NỘI DUNG

1.Thành lập Hội đồng tuyển sinh:

Hiệu trưởng nhà trường dự kiến nhân sự Hội đồng tuyển sinh, lập tờ trình đề nghị thành lập Hội đồng tuyển sinh báo cáo Phòng GD&ĐT để ra quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh.

2.Phương thức tuyển sinh:

Theo tuyến tuyển sinh căn cứ vào địa bàn cư trú của học sinh, cụ thể: Tuyển sinh tất cả những trẻ sinh trong năm 2014 có hộ khẩu thường trú trên địa bàn xã Duyên Hà (Thôn Đại Lan - Văn Uyên - Tranh Khúc). Nếu chưa đủ chỉ tiêu hoặc sĩ số thấp, sau ngày 18/7/2020, tuyển bổ sung theo phân bổ của Phòng GD&ĐT.

3.Chỉ tiêu:

Tuyển 93 em sinh năm 2014 tại địa bàn xã Duyên Hà và 07 em sinh năm 2014 tạm trú tại xã.

4.Hồ sơ:

+ Đơn xin học (theo mẫu) đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp;

+ Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ;

+ Bản phôtô sổ hộ khẩu (không cần công chứng), kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an huyện, hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an xã, thị trấn.

5.Thời gian tuyển sinh:

a. Cấp mã số cho học sinh: CMHS nhận mã học sinh tại trường Mầm non xã Duyên Hà và đảm bảo mật mã học sinh đến thời điểm tuyển sinh trực tuyến.

+ Tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến tại Phòng máy tính trường tiểu học Duyên Hà hoặc nơi có máy tính: Từ ngày 01/8/2020 đến  hết ngày 03/8/2020.

+ Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp tại Phòng Hội đồng trường tiểu học Duyên Hà:

- Thời gian bắt đầu tuyển sinh từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút các ngày từ thứ hai đến thứ 6 hàng tuần và thực hiện từ ngày 13/8/2020 đến ngày 15/8/2020.

- Thời gian tuyển sinh bổ sung (nếu có): Từ ngày 18/08/2020 đến hết  ngày 20/08/2020.

* Lưu ý: Trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến: Cha mẹ học sinh có thể đối chiếu hồ sơ tuyển sinh tại trường đăng kí tuyển sinh từ khi nhận được thông báo đăng kí tuyển sinh trực tuyến thành công đến hết ngày 18/8/2020.

C/. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

I/. Đ/c Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh (Đ/c Huyền)

1. Xây dựng Kế hoạch tuyển sinh, lập Tờ trình đề nghị thành lập Hội đồng tuyển sinh báo cáo PGD&ĐT để ra Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh; Thông báo tuyển sinh.

2. Triển khai kế hoạch tuyển sinh tới tới các thành viên Hội đồng tuyển sinh, CB GV NV nhà trường và nhân dân địa phương trong xã.

2. Chỉ đạo mọi hoạt động của Hội đồng tuyển sinh.

3. Kí, đóng dấu xác nhận vào mặt sau của giấy khai sinh sau khi có đủ xác nhận của cán bộ tuyển sinh.

II/. Đ/c Thư  ký Hội đồng tuyển sinh (Đ/c Thanh)

1. Giúp Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trong suốt thời gian tuyển sinh:

- Ghi chép biên bản họp tuyển sinh

- Theo dõi việc tuyển sinh theo kế hoạch.

- Kiểm tra lại việc kiểm tra hồ sơ và xác nhận của cán bộ tuyển sinh thứ nhất trước khi hiệu trưởng xác nhận.

2. Tham gia tuyển sinh trực tuyến. Chịu trách nhiệm trong việc lưu giữ toàn bộ hồ sơ sau khi tuyển sinh của mỗi ngày tuyển sinh và sau cả đợt tuyển sinh.

* Đối với những ngày không trực tiếp tuyển sinh theo lịch phải có kế hoạch để nhờ các đồng chí ủy viên lưu giữ hồ sơ tuyển sinh của ngày đó và thực hiện lưu giữ ngay sau bàn giao.

III/. Đ/c ủy viên 1 (Đ/c Linh)

1. Là người thu hồ sơ tuyển sinh của phụ huynh học sinh, nhập trực tuyến  trong suốt thời gian tuyển sinh.

2. Cùng với đồng chí Phạm Thu Hương Phụ trách quả trị hệ thống qua Esam; tải các số liệu tuyển sinh trên phần mềm Esam

3. Tham gia tuyển sinh trực tuyến theo lịch phân công

* Đối với những ngày không trực tiếp tuyển sinh theo lịch phải có kế hoạch để hướng dẫn các đồng chí ủy viên kiểm tra trực tiếp hồ sơ tuyển sinh của ngày đó và thực hiện việc kiểm tra lại toàn bộ các thông tin và việc ghi kết quả kiểm tra hồ sơ của mỗi học sinh ngay sau bàn giao.

IV/. Đ/c ủy viên 2 (Đ/c Thủy)

1.  Vào sổ tuyển sinh và nhập máy tính danh sách học sinh tuyển sinh theo thứ tự tuyển sinh theo năm học ở sổ tuyển sinh (căn cứ vào hồ sơ đã thu) theo từng ngày tuyển sinh.

2. Hoàn thành báo cáo tuyển sinh (theo mẫu) và nộp cho Chủ tịch hội đồng tuyển sinh bằng văn bản và qua mail.

3. Phụ trách nộp các văn bản, báo cáo liên quan đến công tác tuyển sinh năm học 2020 - 2021. Cụ thể:

- Lần 1: Ngày 29/5/2020: Nộp thống kê số liệu trẻ trong độ tuổi tuyển sinh có xác nhận của UBND và Công an các xã, thị trấn

- Lần 2: Ngày 08/6/2020 (thứ  hai): Nộp Kế hoạch tuyển sinh, Tờ trình, danh sách Ban tuyển sinh.

- Lần 3: Ngày 17/8/2020 (thứ hai): Nộp Báo cáo và danh sách trẻ đã tuyển sinh được; đề xuất được tuyển bổ sung nếu còn chỉ tiêu.

- Lần 4: Ngày 2108/2020 (thứ Sáu): Nộp Báo cáo chính thức về công tác tuyển sinh.

* Đối với những ngày không trực tiếp tuyển sinh theo lịch phải có kế hoạch để hướng dẫn các đồng chí ủy viên: Vào sổ tuyển sinh và nhập máy tính  danh sách học sinh tuyển sinh của ngày đó và thực hiện việc kiểm tra lại danh sách, các thông tin của mỗi học sinh ngay sau bàn giao.

V/. Đ/c ủy viên 3 (Đ/c Nguyễn Thị Thanh Huyền)

1. Là người thu hồ sơ tuyển sinh của phụ huynh học sinh trong suốt thời gian tuyển sinh. Đối chiếu danh sách trẻ đã ra tuyển sinh với sổ phổ cập và danh sách trẻ sinh trong năm 2014.

2. Chuẩn bị toàn bộ hồ sơ trước khi tuyển sinh: Đơn xin học (theo mẫu), là người kiểm tra trực tiếp hồ sơ của học sinh: Khi tiếp nhận hồ sơ của HS phải kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin  về cá nhân HS như: họ tên, ngày sinh, nơi sinh…trong giấy khai sinh, hộ khẩu, nếu thấy trùng khớp phải ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh: “Đã kiểm tra khớp với bản chính khai sinh và hộ khẩu” sau đó ký và ghi rõ họ tên và chịu  trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận.

3. Tham gia tuyển sinh trực tuyến theo lịch phân công

4. Phối hợp chặt chẽ với trạmY tế  xã tổ chức thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương và Thành phố (trong trường hợp đến thời điểm tổ chức kỳ tuyển sinh năm học 2020-2021 vẫn còn ảnh hưởng bởi dịch Covid-19).

* Đối với những ngày không trực tiếp tuyển sinh theo lịch phải có kế hoạch để hướng dẫn các đồng chí ủy viên: Đối chiếu danh sách và thu hộ các khoản tiền đối với học sinh tuyển sinh của ngày đó và thực hiện việc đối chiếu lại danh sách trẻ đã ra tuyển sinh, các khoản thu hộ của mỗi học sinh ngay sau bàn giao.

VI. Đ/c ủy viên 4 (Đ/c Hương):

1. Phụ trách quả trị hệ thống qua Esam; tải các số liệu tuyển sinh trên phần mềm Esam

2. PT quả trị hệ thống qua email, nhập dữ liệu tham gia tuyển sinh trực tuyến và tham gia các công việc của Ban tuyển sinh khi Chủ tịch yêu cầu.  

VII. Đ/c ủy viên 5 (Đ/c Thuần):

1. PT chuẩn bị dữ liệu, nhập dữ liệu và tham gia các công việc của Ban tuyển sinh khi Chủ tịch yêu cầu.  

2. Tham gia tuyển sinh trực tuyến theo lịch phân công

          Trên đây là kế hoạch công tác tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2020-2021 của trường tiểu học Duyên Hà. Trường tiểu học Duyên Hà yêu cầu các thành viên Hội đồng tuyển sinh nghiên cứu kỹ kế hoạch và thực hiện nghiêm túc theo đúng kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, khi có những vấn đề vướng mắc cần báo cáo về Ban giám hiệu để có sự chỉ đạo giải quyết kịp thời./.

N¬i nhËn:                                               

- PGD& ĐT Thanh Trì;

- CB GV NV nhà trường;

- L­u: VT.

CHỦ TỊCH HĐTS- HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Phạm Thanh Huyền

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 3
Tháng 08 : 16
Năm 2021 : 2.583