TIỂU HỌC DUYÊN HÀ - THẮP SÁNG ƯỚC MƠ

Thursday, 05/08/2021 - 09:05|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của TRƯỜNG TH DUYÊN HÀ

Kế hoạch lựa chọn Sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021

    

UBND HUYỆN THANH TRÌ

 TRƯỜNG TH.DUYÊN HÀ

 

 

Số: 66/KH- THDH

                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Nam

                                 Độc lập -Tự do - hạnh phúc

 

 

 Duyên Hà, ngày 11 tháng 06 năm 2020

 

                                 

 

 

             

 

KẾ HOẠCH

Về việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 - 2021

 

 

Căn cứ Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học; Thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Điều 40; bổ sung điều 40a của Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học;

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 ban hành chương trình GDPT, chương trình tổng thể và chương trình môn học/ hoạt động giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 4507/QĐ-BGD&ĐT ngày 21/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt danh mục SGK lớp 1 sử dụng trong các cơ sở GDPT;

 Căn cứ Quyết định số 180/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt danh mục SGK lớp 1 môn Tiếng anh sử dụng trong các cơ sở GDPT;

 Căn cứ Thông tư 01/2020/TT-BGD&ĐT ngày 30/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn lựa chọn SGK trong các cơ sở GDPT;

Căn cứ Quyết định số 512/QĐ-BGD&ĐT ngày 21/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt danh mục SGK lớp 1 sử dụng trong  cơ sở phổ thông;

Căn cứ đặc điểm kinh tế, xã hội, điều kiện của nhà trường, trường Tiểu học Duyên Hà xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 – 2021 như sau:

1. Mục đích, yêu cầu:

- Lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 – 2021 thuộc danh mục sách giáo khoa đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

- Mỗi môn học, hoạt động giáo dục ở mỗi khối lớp lựa chọn 01đầu sách giáo khoa.

- Bảo đảm thực hiện công khai, minh bạch, đúng pháp luật.

- Phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương.

- Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại nhà trường.

- 100% giáo viên nhà trường được tham gia lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 – 2021

2. Nội dung:

2.1. Thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa của trường do Hiệu trưởng làm chủ tịch hội đồng. Hội đồng có 11 thành viên, gồm có Phó Hiệu trưởng, Tổ trưởng tổ chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên dạy các môn học, đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Nhiệm vụ của Hội đồng:

- Xây dựng kế hoạch, điều hành việc lựa chọn sách giáo khoa theo quy định tại Thông tư 01/2020-BGDĐT và theo tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa của UBND thành phố Hà Nội.

- Đề xuất danh mục sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 – 2021 với Hiệu trưởng nhà trường.

 2.2. Trên cơ sở đề xuất của hội đồng lựa chọn sách, Hiệu trưởng quyết định danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong nhà năm học 2020 – 2021 và thực hiện công khai danh mục sách giáo khoa mà hội đồng lựa chọn trong Hội đồng sư phạm nhà trường, niêm yết công khai tại văn phòng (bản tin) và đưa lên trang Web của trường

2.3. Hoàn thiện hồ sơ lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 – 2021 của Hội đồng lựa chọn sách, bàn giao lại cho Hiệu trưởng nhà trường.

3. Biện pháp thực hiện:

    - Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 - 2021.

   - Tổ chức cho Hội đồng quán triệt các văn bản hướng dẫn của các cấp có liên quan đến việc lựa chọn sách giáo khoa cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh.

  - Các tổ chuyên môn phân công các giáo viên bộ môn nghiên cứu, thỏa luận, đánh giá từng đầu sách giáo khoa  của 5 bộ sách.

- Các tổ chuyên môn tập hợp đánh giá của từng thành viên thống nhất thành biên bản của cả tổ.

- Hội đồng lựa chọn sách và triển khai kế hoạch theo các văn bản hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ lựa chọn bộ sách lớp 1 năm học 2020 – 2021 xong trước ngày 02/5/2020 và công khai kết quả lựa chọ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh được biết (Thời gian công khai từ ngày 04/5/2020 đến hết ngày 05/05/2020)

Trên đây là kế hoạch tổ chức thực hiện việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 - 2021 của trường Tiểu học Duyên Hà. Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc phản ánh về Ban giám hiệu nhà trường để được giải đáp và bổ sung kế hoạch cho phù hợp./.

 

         Nơi nhận:                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

-  Phòng GD-ĐT

- CB, GV, NV nhà trường;

- Lưu: VT.

 

                                                                                                         Phạm Thanh Huyền

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 3
Tháng 08 : 16
Năm 2021 : 2.583