Công văn của PGD về việc triển khai thực hiện Thông tư 36/TT-BGD ĐT